ഹോം

സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ക്രമരഹിതമാകുന്ന മനുഷ്യന്‍റെ പ്രതിരോധശക്തിയാണ് അലര്‍ജിയായി പരിണമിക്കുന്നത്. ക്രമേണ ഇത് അലര്‍ജെന്‍സ് ആയിത്തീരുന്നു.